ACIS Professional Center Co., Ltd.

เกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท

สารจากประธานกรรมการ

Message from
CHAIRMAN

ในปี 2563 นับเป็นปีที่ บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด (“บริษัทฯ”) ประสบความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานโดยรวมตามที่กำหนดไว้ จากการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ตามสภาวการณ์ของเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศ ส่งผลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลการดำเนินงานโดยรวมเพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อน อีกทั้งยังมีการดำเนินกลยุทธ์การขยายบริการ (Expansion Strategies) ให้ครอบคลุมและสอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งในบริการด้านฝึกอบรม บริการที่ปรึกษา บริการงานสัมมนา และนวัตกรรม ซึ่งถือเป็นก้าวแห่งอนาคตใหม่ของบริษัทฯ

อย่างไรก็ดี การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ก่อให้เกิดความยากลำบากต่อการดำรงชีวิต ความเป็นอยู่ สังคม รวมถึงธุรกิจเป็นวงกว้างทั่วโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างรุนแรงที่สุดในศตวรรษนี้ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความห่วงใยและพยายามหาแนวทางในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ โดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการ การสื่อสาร และการทำงาน ที่เอื้ออำนวยต่อการส่งมอบงานได้อย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัยทั้งต่อลูกค้าและพนักงาน

นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทยังได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้วยมาตรฐาน ความโปร่งใส มีความเป็นธรรม และสอดคล้องกับกฎหมาย โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย จากการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ในปีนี้ บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27701 หรือมาตรฐานด้านการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลกับธุรกิจหลักของบริษัท มาตรฐาน ISO 29110 หรือมาตรฐานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สำหรับองค์กรขนาดเล็ก (Software Engineering-Life cycle Profiles for Very Small Enterprises (VSE)) และได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (CAC)

สุดท้ายนี้ ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผมขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้าธุรกิจ สถาบันการเงิน และผู้มีอุปการคุณทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ด้วยดีมาโดยตลอด ขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ร่วมมือร่วมใจเพื่อผลักดันองค์กรให้ประสบความสำเร็จ ขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นว่า คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ

นายเมธา สุวรรณสาร

 • วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 2 กรกฎาคม 2562
 • การต่อวาระตำแหน่งกรรมการ: ไม่มี
 • คุณวุฒิทางการศึกษา: บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พาณิชยศาสตร์บัณฑิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ประวัติการอบรม : ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังต่อไปนี้
  • Directors Certification Program-DCP
 • ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
 • การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
 • การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น : สมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (TISA) ตำแหน่ง นายกสมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
 • การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด : ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ
 • ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร

นายปริญญา หอมเอนก

 • วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 2 กรกฎาคม 2562
 • การต่อวาระตำแหน่งกรรมการ : ไม่มี
 • คุณวุฒิทางการศึกษา : วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประวัติการอบรม : ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังต่อไปนี้
  • Director Certification Program (DCP)
 • ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
 • การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน :
  • ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการกำกับความเสี่ยง/กรรมการกำกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการกำกับความเสี่ยง/กรรมการกำกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น :
  • บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด
  • ที่ปรึกษาสมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (TISA) กรรมกา
  • เลขานุการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย วิทยากร
 • การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด :
  • บริษัท ไซเบอร์ตรอน จำกัด กรรมการ และกรรมการบริหาร
  • บริษัท อินเทลลิเจนท์ ดาต้า อนาไลติค จำกัด กรรมการ และกรรมการบริหาร
 • ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ : ไม่มี
 • ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ดร.นิพนธ์ นาชิน

 • วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 2 กรกฎาคม 2562
 • การต่อวาระตำแหน่งกรรมการ : ไม่มี
 • คุณวุฒิทางการศึกษา :
  • ดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ประวัติการอบรม : ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังต่อไปนี้
  • Director Certification Program (DCP)
  • Advanced Audit Committee Program (AACP)
  • Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)
 • ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
 • การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
 • การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น : ไม่มี
 • การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด :
  • บริษัท ไซเบอร์ตรอน จำกัด กรรมการบริษัท
  • บริษัท อินเทลลิเจนท์ ดาต้า อนาไลติค จำกัด กรรมการบริษัท
 • ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ : ไม่มี
 • ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

นางสาวชุติมา นิ่มสุวรรณ

  • วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 2 กรกฎาคม 2562
  • การต่อวาระตำแหน่งกรรมการ : ไม่มี
  • คุณวุฒิทางการศึกษา :
   • วุฒิบัตรวิชาชีพ ISACA (Information Systems Audit and Control Association)
   • พัฒนาบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (NIDA)
   • บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ประวัติการอบรม : ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังต่อไปนี้
   • Director Accreditation Program (DAP)
   • Advanced Audit Committee Program (AACP)
  • ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
  • การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
  • การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น : ไม่มี
   • บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด รองกรรมการผู้จัดการและผู้จัดการทั่วไป
   • สมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (TISA) กรรมการและเหรัญญิก
  • การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด : ไม่มี
  • ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ : ไม่มี
  • ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายกษพล บวรศรีการ

  • วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 2 กรกฎาคม 2562
  • การต่อวาระตำแหน่งกรรมการ : ไม่มี
  • คุณวุฒิทางการศึกษา :
   • Master of Business Administration Thammasat University
   • Bachelor of Science Kasetsart University
  • ประวัติการอบรม : ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังต่อไปนี้
   • Director Certification Program (DCP)
  • ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
  • การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
  • การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น : 
   • บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัต (มหาชน) กรรมการบริษัท
   • Onethingcloud Asia Co., Ltd. (OTCA) Co-founder and CEO
   • Powerdrive Co., Ltd. Co-founder and CEO
  • การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด : ไม่มี
  • ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ : ไม่มี
  • ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ

นางสาวทัชนันท์ กังวานตระกูล

  • วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 14 ธันวาคม 2563
  • การต่อวาระตำแหน่งกรรมการ : ไม่มี
  • คุณวุฒิทางการศึกษา :
   • Doctor Degree: Software Engineering, Software Engineering Institute, Carnegie Mellon University, USA
   • SCAMPI Lead Appraiser for CMMI, Carnegie Mellon University, USA
   • Master Degree: Science in Computer and Engineering Management, Assumption University, Thailand
   • Bachelor Degree: Science in Computer and Engineering Management, Assumption University, Thailand
   • Bachelor Degree: Statistics, Payap University, Chiangmai
  • ประวัติการอบรม : ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังต่อไปนี้
   • Directors Certification Program (DCP)
   • Finance Statement for Director (FSN)
  • ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
  • การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน : 
   • บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
  • การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น : 
   • ISEM Company Limited, Thailand President Director, Founder
  • การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด : ไม่มี
  • ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ : ไม่มี
  • ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

นางสาวชุติมา นิ่มสุวรรณ

  • วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 2 กรกฎาคม 2562
  • การต่อวาระตำแหน่งกรรมการ : ไม่มี
  • คุณวุฒิทางการศึกษา :
   • วุฒิบัตรวิชาชีพ ISACA (Information Systems Audit and Control Association)
   • พัฒนาบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (NIDA)
   • บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ประวัติการอบรม : ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังต่อไปนี้
   • Director Accreditation Program (DAP)
   • Advanced Audit Committee Program (AACP)
  • ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
  • การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
  • การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น : ไม่มี
   • บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด รองกรรมการผู้จัดการและผู้จัดการทั่วไป
   • สมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (TISA) กรรมการและเหรัญญิก
  • การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด : ไม่มี
  • ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ : ไม่มี
  • ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายกษพล บวรศรีการ

  • วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 2 กรกฎาคม 2562
  • การต่อวาระตำแหน่งกรรมการ : ไม่มี
  • คุณวุฒิทางการศึกษา :
   • Master of Business Administration Thammasat University
   • Bachelor of Science Kasetsart University
  • ประวัติการอบรม : ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังต่อไปนี้
   • Director Certification Program (DCP)
  • ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
  • การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
  • การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น : 
   • บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัต (มหาชน) กรรมการบริษัท
   • Onethingcloud Asia Co., Ltd. (OTCA) Co-founder and CEO
   • Powerdrive Co., Ltd. Co-founder and CEO
  • การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด : ไม่มี
  • ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ : ไม่มี
  • ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ

นางสาวทัชนันท์ กังวานตระกูล

  • วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 14 ธันวาคม 2563
  • การต่อวาระตำแหน่งกรรมการ : ไม่มี
  • คุณวุฒิทางการศึกษา :
   • Doctor Degree: Software Engineering, Software Engineering Institute, Carnegie Mellon University, USA
   • SCAMPI Lead Appraiser for CMMI, Carnegie Mellon University, USA
   • Master Degree: Science in Computer and Engineering Management, Assumption University, Thailand
   • Bachelor Degree: Science in Computer and Engineering Management, Assumption University, Thailand
   • Bachelor Degree: Statistics, Payap University, Chiangmai
  • ประวัติการอบรม : ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังต่อไปนี้
   • Directors Certification Program (DCP)
   • Finance Statement for Director (FSN)
  • ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
  • การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน : 
   • บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
  • การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น : 
   • ISEM Company Limited, Thailand President Director, Founder
  • การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด : ไม่มี
  • ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ : ไม่มี
  • ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายกษพล บวรศรีการ

  • วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 2 กรกฎาคม 2562
  • การต่อวาระตำแหน่งกรรมการ : ไม่มี
  • คุณวุฒิทางการศึกษา :
   • Master of Business Administration Thammasat University
   • Bachelor of Science Kasetsart University
  • ประวัติการอบรม : ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังต่อไปนี้
   • Director Certification Program (DCP)
  • ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
  • การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
  • การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น : 
   • บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัต (มหาชน) กรรมการบริษัท
   • Onethingcloud Asia Co., Ltd. (OTCA) Co-founder and CEO
   • Powerdrive Co., Ltd. Co-founder and CEO
  • การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด : ไม่มี
  • ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ : ไม่มี
  • ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

นางสาวชุติมา นิ่มสุวรรณ

  • วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 2 กรกฎาคม 2562
  • การต่อวาระตำแหน่งกรรมการ : ไม่มี
  • คุณวุฒิทางการศึกษา :
   • วุฒิบัตรวิชาชีพ ISACA (Information Systems Audit and Control Association)
   • พัฒนาบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (NIDA)
   • บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ประวัติการอบรม : ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังต่อไปนี้
   • Director Accreditation Program (DAP)
   • Advanced Audit Committee Program (AACP)
  • ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
  • การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
  • การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น : ไม่มี
   • บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด รองกรรมการผู้จัดการและผู้จัดการทั่วไป
   • สมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (TISA) กรรมการและเหรัญญิก
  • การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด : ไม่มี
  • ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ : ไม่มี
  • ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ดร.นิพนธ์ นาชิน

 • วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 2 กรกฎาคม 2562
 • การต่อวาระตำแหน่งกรรมการ : ไม่มี
 • คุณวุฒิทางการศึกษา :
  • ดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ประวัติการอบรม : ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังต่อไปนี้
  • Director Certification Program (DCP)
  • Advanced Audit Committee Program (AACP)
  • Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)
 • ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
 • การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
 • การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น : ไม่มี
 • การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด :
  • บริษัท ไซเบอร์ตรอน จำกัด กรรมการบริษัท
  • บริษัท อินเทลลิเจนท์ ดาต้า อนาไลติค จำกัด กรรมการบริษัท
 • ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ : ไม่มี
 • ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร

นายปริญญา หอมเอนก

 • วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 2 กรกฎาคม 2562
 • การต่อวาระตำแหน่งกรรมการ : ไม่มี
 • คุณวุฒิทางการศึกษา : วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประวัติการอบรม : ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังต่อไปนี้
  • Director Certification Program (DCP)
 • ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
 • การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน :
  • ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการกำกับความเสี่ยง/กรรมการกำกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการกำกับความเสี่ยง/กรรมการกำกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น :
  • บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด
  • ที่ปรึกษาสมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (TISA) กรรมกา
  • เลขานุการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย วิทยากร
 • การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด :
  • บริษัท ไซเบอร์ตรอน จำกัด กรรมการ และกรรมการบริหาร
  • บริษัท อินเทลลิเจนท์ ดาต้า อนาไลติค จำกัด กรรมการ และกรรมการบริหาร
 • ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ : ไม่มี
 • ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ดร.นิพนธ์ นาชิน

 • วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 2 กรกฎาคม 2562
 • การต่อวาระตำแหน่งกรรมการ : ไม่มี
 • คุณวุฒิทางการศึกษา :
  • ดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ประวัติการอบรม : ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังต่อไปนี้
  • Director Certification Program (DCP)
  • Advanced Audit Committee Program (AACP)
  • Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)
 • ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
 • การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
 • การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น : ไม่มี
 • การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด :
  • บริษัท ไซเบอร์ตรอน จำกัด กรรมการบริษัท
  • บริษัท อินเทลลิเจนท์ ดาต้า อนาไลติค จำกัด กรรมการบริษัท
 • ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ : ไม่มี
 • ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

กรรมการบริหาร

นายเอกกร รัตนเอกกวิน

  • วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 20 กันยายน 2562
  • การต่อวาระตำแหน่งกรรมการ : ไม่มี
  • คุณวุฒิทางการศึกษา :
   • M.SC Technology Management University of Surrey, UK
   • Bachelor of Engineering Chiangmai University, Thailand
  • ประวัติการอบรม : ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : ไม่มี
  • ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
  • การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
  • การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น : 
   • บริษัท อินเทลลิเจนท์ ดาต้า อนาไลติค จำกัด กรรมการบริษัท
  • การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด : ไม่มี
  • ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ : ไม่มี
  • ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

กรรมการบริหาร

นางสาวจริยา ศิริโยธา

  • วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 11 มกราคม 2564
  • การต่อวาระตำแหน่งกรรมการ : ไม่มี
  • คุณวุฒิทางการศึกษา :
   • Master of Applied Statistics (Computer Science), National Institute of Development Administration (NIDA)
   • Bachelor of Science (Computer Science), Khon Kaen University (KKU)
  • ประวัติการอบรม : ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : ไม่มี
  • ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
  • การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
  • การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น : ไม่มี
  • การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด : ไม่มี
  • ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ : ไม่มี
  • ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี
Messenger
Messenger