ICS / SCADA Security Assessment

Detail

ลักษณะการให้บริการ

ระบบ ICS หรือ Industry Control System แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 1. ระบบ DCS มักจะถูกนำไปใช้กับงานในลักษณะการควบคุมอุปกรณ์ที่มีการเชื่อมต่อกันในระยะใกล้ เช่น โรงกลั่นน้ำมัน 2. ระบบ SCADA มักจะถูกนำไปใช้กับงานในลักษณะการควบคุมอุปกรณ์ในระยะไกล เนื่องจากทั้ง 2 ระบบนี้เป็นระบบที่ใช้สำหรับการขนส่ง การแจกจ่าย น้ำมัน ก๊าซ น้ำประปาและไฟฟ้า ซึ่งถือว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ประกอบกับระบบ ICS กำลังกลายเป็นเป้าหมายสำคัญของการโจมตีโดยกลุ่มอาชญากรข้ามชาติ อีกทั้งระบบ ICS มีการเชื่อมต่อกับระบบภายนอกแล้วในปัจจุบันเพื่อนำข้อมูลมาใช้งานในเชิงวิเคราะห์ ดังนั้นระบบ ICS ไม่ใช่ระบบปิดอีกต่อไป ดังนั้นจำเป็นอย่างมากที่จะต้องมีการตรวจสอบด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบ ICS ว่ามีช่องโหว่ในจุดใดของระบบบ้าง เพื่อป้องกันการเจาะระบบหรือภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ

ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ

มั่นใจได้ว่าระบบ ICS ไม่มีช่องโหว่ ที่อาจถูกโจมตีโดยผู้บุกรุกหรือกลุ่มอาชญากรรม

STAFF MEMBERS

"Ph.D., CISSP, CISA, CISM, CEPAS DPO, IRCA ISO/IEC 27001 Lead Auditor"

Nipon Nachin

Consultant and Assessor

"CISSP, CISA, CISM, CEPAS DPO"

Anan Sony

Senior Director

"IRCA ISMS Auditor"

Chonwat Ngamlertprasert

Consulting Manager

"PCIP, IRCA ISO/IEC 27001 Lead Auditor"

Nisit Busarakammongkol

Consulting Manager

"IRCA ISO/IEC 27001 Lead Auditor"

Chatupon Nilparat

Consulting Manager

"CEPAS DPO, IRCA ISO/IEC 27001 Lead Auditor"

Tirayut Sripeamlap

Senior Director

"CISSP, CISA, CEPAS DPO"

Chayuth Singtongthumrongkul

"IRCA ISO/IEC 27001 Lead Auditor"

Chawin Chaleepiam

Senior Consultant

"CISA, IRCA ISO/IEC 27001 Lead Auditor"

Jumpon Suwanphahu

Senior Consultant

"IRCA ISO/IEC 27001 Lead Auditor"

Thanyarat Piyawatkanoon

"CISA, CISM, IRCA ISO/IEC 27001 Lead Auditor"

Navaporn Chockwanich

Senior Consultant

Messenger
Messenger