hr-acis

Career Opportunities

ACIS Professional Center Co., Ltd. ก่อตั้งขึ้นในปีคศ. 2003 ให้บริการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ อาทิ การฝึกอบรมด้านความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ การทดสอบเจาะระบบ บริการที่ปรึกษาการบริหารจัดการระบบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ เป็นต้น

ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและได้รับการยอมรับว่าเป็นบริษัทชั้นนำในด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของไทย เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัท เรากำลังเปิดรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของเรา

ACIS Professional Center Company Limited
140/1 Kian Gwan Building2 18th Floor, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
Phone: 0 2253 4736 Fax: 0 2253 4737
E-mail: [email protected]

Apply Job

“Where Career Path is Await…”

Job Description:

 • Be part of the Consulting Team to provide consulting advice based on ISO/IEC 27001 and related standards to customers including
 • Risk management
 • Information security management system
 • Business continuity management and IT disaster recovery
 • Control design, implementation and documentation
 • Auditing and recommendation
 • Project management and reporting

Requirements:

 • Thai Nationality
 • Bachelor or Master’s degree in IT, Computer Science, Computer Engineering, or related fields
 • At least 3-5 years of working experiences
 • Experienced in risk management methodology and information security management system (ISMS) is preferable
 • Logical thinking and analytical skills are a must
 • Be able to work under pressure, managing planning and implementation effectively work independently as well as a team
 • Requires enthusiastic, active and service minded with excellent communication, influencing and negotiating skills
 • Computer literate in Microsoft Word, Excel and PowerPoint
 • Good command of both written and spoken English (TOEIC 600 or equivalent) is an advantage
 • Professional experience in such areas as IT security management design and implementation, IT security assessment, business process and control review is an advantage
 • Obtained professional certificate (e.g., CISSP, CISM, ISO27001) or equivalent is an advantage

Benefits:

 • Social Security Fund, Provident Fund, Group insurance, Annual Checkup, New Year Party, Bonus and etc

Duties & Responsibilities:

 • Be able to listen to client’s cybersecurity problems, analyse and formulate the solutions.
 • Be familiar with NIST and other cybersecurity relating standards and frameworks.
 • Perform Cyberattack Simulation / penetration tests.
 • Conduct web-based application penetration tests.
 • Conduct network/system penetration tests.
 • Conduct Vulnerability Assessment for specified targets.
 • Assist senior officer in security research
 • Other tasks given by commanding officer that help advance you career and living standard.

Qualification:

 • Thai Nationality
 • Bachelor’s Degree in any field related to IT.
 • 1-3 years of experiences in information security, penetration testing, or related fields
 • Basic networking and Programming
 • Ethical Hacking Framework
 • Fundamental information / Cybersecurity Concept.
 • Familiar with tools e.g., Kali, Metasploit, Nmap, Wireshark, Burpsuite, Paros, Nessus, Nexpose, IDA Pro, GDB
 • Experience with one or more scripting languages (e.g., Python, Powershell, Bash)
 • Familiar with OSSTMM, OWASP and regulatory requirements e.g., PCI-DSS, ISO27001, NIST is a plus
 • Obtained professional certificate (e.g., CEH, ECSA, GPEN, OSCP) or equivalent is an advantage
 • Self-motivated, proactive, able to either work independently or as part of a team
 • Good command in English (TOEIC 700), will be an advantage
 • Critical thinking, Honest, Thinking outside of the box, Passionate.

Benefits:

 • Social Security Fund, Provident Fund, Group insurance, Annual Checkup, New Year Party, Bonus and etc.

Duties & Responsibilities:

 • Manages multiple simultaneous Information Security-related projects and assignments.
 • Create project plan, activity plan or any support documents.
 • Identify resources needed and assign individual/team responsibilities.
 • Handle the day-to-day aspects of the project and its scope, including risks, issues, and budget.
 • Proactively review, follow up and ensure project timelines and deliverables are met.
 • Identify upcoming issues and work around them before they impact the project.
 • Report on a regular, consistent basis with a high-level of accuracy to management and the project team.

Qualification:

 • Bachelor/ Master Degree in Information Security or Information Technology or equivalent work experience
 • Male or Female
 • 30-40 years old
 • Minimum 3 years of experience in Information security or IT environment with an emphasis on Project Management experience.
 • Excellent verbal and written communication skills.
 • Detail oriented and organised with a strong discipline.
 • Effective soft skills such as people management, time management, analytical thinking and troubleshooting skills.
 • Ability to resolve conflicts and drive issues to resolution without critical issue.
 • Working with little or no supervision while maintaining a high level of efficiency.
 • Project management certification a plus
 • Information security certifications a plus
 • Experience with Information security domain is a plus.

Benefits:

 • Social Security Fund, Provident Fund, Group insurance, Annual Checkup, New Year Party, Bonus and etc

รายละเอียดงาน:

 • สรุปประมาณการวางบิล-รับเงิน แบบรายเดือน-รายปี
 • ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินในโครงการ ให้มีการเบิกจ่ายอย่างถูกต้อง และประสานงานเบิกจ่ายกับฝ่ายบัญชีได้ตรงตามเวลา
 • ดูแลระบบบริหารจัดการงานโครงการ และตรวจสอบข้อมูลโครงการในระบบให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันเสมอ
 • ตรวจสอบเอกสารสำคัญต่างๆ เช่น เอกสารสัญญาโครงการ เอกสารโครงการ เอกสารทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับโครงการ หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและตรงตามเวลา
 • ประสานงานกับภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ดูแลรับผิดชอบแผนกสนับสนุนงานโครงการ และแผนกงานสัญญา
 • รับผิดชอบงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ:

 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 30-40 ปี
 • การศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาใดก็ได้ หากเป็นสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาบริหารจัดการจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ด้านการประสานงาน อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การมีลูกทีมอย่างน้อย 3 คนขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการสื่อสารทั้งการเขียนและการเจรจาเป็นอย่างดี
 • มีความใส่ใจรายละเอียด จัดการงานอย่างเป็นระบบ และมีระเบียบวินัย
 • มีทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการทำงาน ได้แก่ การบริหารจัดการคน การบริหารจัดการเวลา การคิดเชิงวิเคราะห์ และการแก้ไขปัญหา
 • สามารถปฏิบัติงานด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สวัสดิการ:

 • ประกันสังคม, ประกันกลุ่ม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ตรวจสุขภาพประจำปี, งานเลี้ยงปีใหม่, โบนัสและอื่นๆ

รายละเอียดงาน:

 • ประสานงานงานโครงการ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • นัดหมายและประชุมเปิด – ปิดโครงการ ระหว่างบริษัทและลูกค้า รวมทำรายงานการประชุม
 • จัดเตรียมสิ่งส่งมอบ กำหนดวันส่งมอบ และจัดเตรียมการอบรมของโครงการ
 • ติดตามความคืบหน้าการวางบิลและสถานะรับเงินในแต่ละงวดงาน
 • ทำจดหมายและเอกสารต่างๆ ของโครงการ
 • ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในโครงการ ติดตามความคืบหน้างาน และอัพเดทเป็นให้ปัจจุบันอยู่เสมอ
 • สรุปข้อมูลรายงานเป็นรายสัปดาห์ / เดือน / ปี ต่อหัวหน้างาน รวมถึงการรายงานปัญหาของโครงการ / เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ:

 • ชาย-หญิง อายุ 24-35 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทำงาน Admin หรือด้านการประสานงาน 2 ปีขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบ
 • บุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี มีวาทศิลป์ ชอบพบปะผู้คน สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้
 • มีทักษะการสื่อสารและตอบโต้อีเมล์เป็นภาษาอังกฤษ
 • สามารถออกนอกสถานที่ได้เป็นครั้งคราว

สวัสดิการ:

 • ประกันสังคม, ประกันกลุ่ม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ตรวจสุขภาพประจำปี, งานเลี้ยงปีใหม่, โบนัสและอื่นๆ

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • สืบค้นข้อมูลที่ลูกค้าต้องการทราบ จากสื่อออนไลน์ต่างๆ เช่น facebook, IG, website,etc.
 • คอยติดตามและรายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสื่อ social
 • นำข้อมูลมาวิเคราะห์ สรุปและรายงานผลให้ลูกค้าทราบ เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อภาพลักษณ์ของธุรกิจหรือองค์กรของลูกค้า
 • ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและนอกองค์กร

คุณสมบัติ:

 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ 22 – 30 ปี
 • การศึกษาระดับ ปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
 • ประสานงานและติดต่องานได้ดี กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • มีความรับผิดชอบสูง
 • มีทักษะการสื่อสาร
 • มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และชอบสืบค้น ชอบเล่นโซเซี่ยลมีเดียเป็นประจำ **
 • มีความสามารถทำงานเป็นทีม

สวัสดิการ:

 • ประกันสังคม, ประกันกลุ่ม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ตรวจสุขภาพประจำปี, งานเลี้ยงปีใหม่, โบนัสและอื่นๆ

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • สามารถเข้าใจและสรุปใจความสำคัญของข้อมูลได้
 • ออกแบบและจัดทำอินโฟกราฟิก หรือสื่อภาพนิ่ง
 • มีพื้นฐานการสร้างสื่อเคลื่อนไหว เช่น Motion Graphic
 • มีความคิดสร้างสรรค์ อดทน
 • สามารถทำงานคนเดียวและร่วมกับทีมได้

คุณสมบัติ:

 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ 22 – 30 ปี
 • การศึกษาระดับ ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
 • สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, illustrator, Premiere Pro, After Effect ได้

สวัสดิการ:

 • ประกันสังคม, ประกันกลุ่ม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ตรวจสุขภาพประจำปี, งานเลี้ยงปีใหม่, โบนัสและอื่นๆ
Messenger
Messenger